GDPR

GOLD tím, s.r.o

Firma GOLD tím, s.r.o. so sídlom Hriadky 322/46, 976 33 Poniky, IČO 46 859 055 (ďalej len „GOLD tím“) spracúva osobné údaje na účely evidencie zákaziek. Osoba, ktorej sa spracovanie osobných údajov týka, je spravidla objednávateľ opravy – kúpy tovaru alebo tretia osoba, s ktorou sa koná v rámci vykonávania opravy – kúpy tovaru (ďalej aj len “dotknutá osoba”).

„GOLD tím“ je pri spracúvaní osobných údajov „dotknutej osoby“ povinná postupovať v súlade s Nariadením a/alebo Zákonom. „GOLD tím“ získava osobné údaje na základe objednávky „dotknutej osoby“.

Vzhľadom k tomu, že dbáme o práva dotknutých osôb a ich ochranu, poskytujeme nasledovné informácie v rozsahu, ktorý nemôže ohroziť, znemožniť alebo závažne sťažiť spoluprácu a to najmä s dodávateľmi, s ktorými má „GOLD tím“ uzatvorenú zmluvu o spolupráci v oblasti opráv – predaja tovaru a súčasne, na základe zmluvných vzťahov je možné predpokladať, že predmetné informácie boli poskytnuté iným prevádzkovateľom, ktorý spracúval osobné údaje pred zaregistrovaním zákazky v „GOLD tím“.

Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov.

“GOLD tím” má zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.
Osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou „GOLD tím“ a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené „GOLD tím“ (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami „GOLD tím“. Zo zálohových úložísk budú osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. „GOLD tím“ je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.
Pri spracúvaní osobných údajov firmou „GOLD tím“ sú účastníci konania „dotknutou osobou“, t.j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré v súvislosti s objednávkou (zákazkou) spracúvame a archivujeme po dobu, počas ktorej „GOLD tím“ potrebuje zákazku evidovať na svoju činnosť. Ukončenú zákazku uchovávame pod dobu 10 rokov od jeho ukončenia. Ak nebola zákazka realizovaná alebo bola „dotknutou osobou“ následne zrušená, tak osobné údaje sú ihneď vymazané.

Osobné údaje sú uchovávané 10 rokov po ukončení zákazky, resp. zmluvy, na základe ktorej boli získané alebo poskytnuté z dôvodu evidencie prevádzkovateľa viesť účtovníctvo a plniť daňové povinnosti.

Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú spracúvané najmä na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Spracúvanie osobných údajov na tento účel je zákonnou povinnosťou „GOLD tím“. Na tento účel nevyužívame žiadne služby prostredníctvom sprostredkovateľa.

Osobné údaje poskytujeme len osobám dotknutým v objednávke zákazky.

Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada “Zodpovedná osoba”, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje “Zodpovednej osoby”:

Mail: goldtim@goldtim.sk
Telefón: +421 948 967 702

Korešpondenčná adresa:

GOLD tím, s.r.o., Hriadky 322/46, 976 33 Poniky

Práva dotknutej osoby podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

„Dotknutá osoba“ má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej mám „GOLD tím“ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako tieto osobné údaje „GOLD tím“ používa.

Vo väčšine prípadov budú osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožaduje „dotknutá osoba“ iný spôsob ich poskytnutia. Ak „dotknutá osoba“ o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú „dotknutej osobe“ poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

„GOLD tím“ prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečila presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o „dotknutých osobách“ má k dispozícii. Ak si „dotknutá osoba“ myslí, že údaje, ktorými „GOLD tím“ disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

„Dotknutá osoba“ má právo „GOLD tím“ požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré „GOLD tím“ získala, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo „dotknutej osoby“ je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, „GOLD tím“ môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že „GOLD tím“ nebude môcť žiadosti „dotknutej osoby“ vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností je „dotknutá osoba“ oprávnená „GOLD tím“ požiadať, aby  prestala používať osobné údaje „oprávnenej osoby“. Ide napríklad o prípady, keď si „oprávnená osoba“ myslí, že osobné údaje, ktoré o „GOLD tím“ má, môžu byť nepresné alebo keď si „oprávnená osoba“ myslí, že už jej osobné údaje „GOLD tím“ nepotrebuje využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností má „dotknutá osoba“ právo požiadať „GOLD tím“ o prenos osobných údajov, ktoré nám poskytla, na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od „dotknutej osoby“ získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je „dotknutá osoba“ jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

„Dotknutá osoba“ má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. „Dotknutá osoba“ má právo také spracúvanie namietať. Jej námietku sme povinní posúdiť a v prípade zistenia skutočností, ktoré neboli k dispozícii v čase posúdenia dopadov na Vjej práva a slobody (test proporcionality), môžeme jej námietke vyhovieť.

Právo podať sťažnosť

Ak chce „dotknutá osoba“ podať sťažnosť na spôsob, akým sú jej osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môže sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky jej podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie je „dotknutá osoba“ spokojná s našou odpoveďou, alebo sa domnieva, že jej osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

https://dataprotection.gov.sk

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov „dotknutej osoby“ nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej „Zodpovednej osoby“.